Alles theater titel : Alles theater
categorie : volwassenen
pagina's : 172
uitgeverij : TIC, LiLiLi-reeks, nr. 35
1e druk : 2002
ISBN : 90 76043 30 2

In 'Alles theater' staon 12 eenakters van verschillendje schrievers uut hieël Limburg. Miene monoloog Stillaeve es ouch opgenome. Spuuëltied: ca. 30 minute


Laura Vroemen, ein vrow van 64 jaor, gieët posere als schildersmedel. Terwieël zeuj wachtj tot de cursiste nao 't atelier kaome, kiektj zeuj trök op eur laeve. Vrindjschappe en relaties, zeuj hieëf zich d'r in gestortj en uuteindelik stieët zeuj met lieëg hang. Eindjelik, meintj zeuj, hieëf zeuj now doer wi-j zeuj de rest van eur laeve gieët laeve.
"Ich wil ein kers zeen di-j röstig börtj en huüegstens amateurschilders ein bitje kan beejlichte.
't Vlemke gieët ammer zwaker börre, tot 't uutgeblaoze weurtj doer eun zuchtje windj. Of 't gieët vaneiges uut as 't leste indje op és."
Mer dan flakkertj 't vlemke toch nog weer op.
Lietj zeuj zich oppernoets in veur en vlam zette?

Fragment

Ich haaj dao kinne zitte, aan eure kant. Ein bitje interessant doon achter eine schildersieëzel. Dao woor ich ein jaor of tien gelieëje nog waal tow in staot gewaesj. Now doorzeen ich van mien eige dae flauwekul. Jaomer meschiens, 't kniptj de fraanjele van 't laeve. Mer ich kees wieter lever vör de naakse waorheid.
Haha. De naakse waorheid. Asof zeuj di-j dalik vuurgeschoeëteldj krieëge as ich miene kamerjas uuttrek. Waat es mien waorheid? Mien lief zonger fraanjele, neet ens zwangerschappsstrieme wi-j ein verseersel op ein einvoudige aerdewerke vaas.
Aafgepeldj wis ziene meist pure vorm.
Waat es mien puurheid? Ich bin nog lang neet ingekierdj tot miene blanke pit. Ich heb ierst eine lange wieëg te gaon, terwiel 't loupe met d'n daag meujliker zal waere. Meschiens umdet ich gaondjes mier weit waat vör durpels d'r ammaol kinne opdoeme.
Good gezagdj esj neet ierlik. Asjae inselkes doerkriegtj wi-j 't laeve inein zitj, rake vuurraoj tied en energie uutgepötj. De boeëvenste helft van miene zandluiper begintj al akelig lieëg te loupe. Det leste bitje gieët ouch völ rapper. Ich mot zörge det 't leste stukske baeter es en det ich det bewustjer belaef as de 64 jaor di-j al achter mich ligke.
(...)